Kasutustingimused


SA Arvo Pärdi Keskus
rg-kood: 90003870
asukoht: Kellasalu tee 3, Laulasmaa, 76702 Lääne-Harju vald
tel: (+372) 604 0470
e-post: info@arvopart.ee 

1.   Üldised tellimistingimused
1.1 Üldised tellimistingimused kehtivad SA Arvo Pärdi Keskus (edaspidi nimetatud Arvo Pärdi Keskus) e-poe kodulehel shop.arvopart.ee (edaspidi nimetatud e-pood) asuvate raamatute, CD-de ja teiste kaupade (edaspidi nimetatud toode või tooted) tellimisel tekkivate õigussuhete kohta.
1.2 Lisaks käesolevatele üldistele tellimistingimustele reguleerivad tellija ja Arvo Pärdi Keskuse vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusnormid, Arvo Pärdi Keskuse klientide isikuandmete töötlemise kord (privaatsustingimused), e-poe toodete hinnakiri ja väljakujunenud head tavad.
1.3 Käesolevate üldiste tellimistingimuste, privaatsustingimuste ning kehtivate e-poe toodete hinnakirjaga on võimalik tutvuda e-poe kodulehel. 

2.   Toodete tellimise kord
2.1 Tooteid saab tellida registreerides või sisse logides kliendina või külalisena.
2.2 Tellija valib soovitud toote(d), määrab nende koguse, tasumise ning kohaletoimetamise viisi. Enne tellimuse lõplikku kinnitamist on võimalik see üle vaadata ning soovi korral muuta. Pärast seda saab tellimuse kinnitada. Tellimust on võimalik esitada eesti või inglise keeles.
2.3 Kõik e-poes näidatud toodete hinnad sisaldavad käibemaksu.
2.4 Tellitud toodete hinnale lisandub toodete kohaletoimetamise tasu vastavalt valitud kohaletoimetamise viisile.
2.5 Kinnitatud tellimuse eest saab tasuda kas pangalingi, arve või krediitkaardiga. Makseid vahendab Maksekeskus AS. 
2.6 SA Arvo Pärdi Keskus on isikuandmete vastutav töötleja, kes edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.
2.7 Tellimuse on Arvo Pärdi Keskus kätte saanud, kui tellijale on edastatud tellimuse kinnitus.
2.8 Tellimus jõustub arve tasumisel. 

3.   Toodete kohaletoimetamine
3.1 Tellitud tooted toimetab Arvo Pärdi Keskus kohale vastavalt tellija valitud viisile: kas tähitud kirjana postkontorisse, Omniva või Itella smartposti pakiautomaati.
3.2 Kohaletoimetamise viis valitakse tellimuse vormistamisel ja selle hinnad on fikseeritud hinnakirjas, mis on nähtavad tellimuse vormistamisel.
3.3 Toode toimetatakse tellijani e-poes märgitud aja jooksul ja tellija valitud viisil vähemalt kahe nädala jooksul. E-poes märgitud kohaletoimetamise ajad kehtivad ainult Eesti Vabariigi piires. Välismaale kohaletoimetamise kohta vaata punkti 3.4.
3.4 Tellimine ja kohaletoimetamine väljaspool Eesti Vabariiki
3.4.1 Arvo Pärdi Keskus pakub võimalust tellida tooteid ka väljapoole Eesti Vabariiki. Välismaale tellimiseks tuleb tellijal lisada soovitud tooted ostukorvi, valida oma asukohariik ja sisestada aadress. Olenevalt riigist kulub tellimuse täitmiseks 7–30 päeva.
3.4.2.Väljapoole Eesti Vabariiki tellimuse kohaletoimetamise hinnad on fikseeritud ning kuvatakse arvel enne ostu kinnitamist.
3.5 Kui tellijast tulenevatel põhjustel pole Arvo Pärdi Keskusel võimalik tellimust kohale toimetada, siis see tühistatakse. Arvo Pärdi Keskus hoiab tellimuse summast kinni selle saatmisega seotud kulud ning tellimuse eest tasutud summa jääk tagastatakse tellija arveldusarvele.

4.   Tarbija õigus tellimusest taganeda
4.1 Tarbijast tellijal (edaspidi nimetatud tarbija) on õigus toodete tellimusest põhjust avaldamata taganeda alates tellimuse tegemisest kuni toodete kättesaamisele järgneva 14 kalendripäeva jooksul.
4.2 Juhul, kui tarbija tagastatud toode on kasutatud või kahjustatud muul viisil, kui on vaja toote olemuses, omadustes või toimimises veendumiseks, siis on Arvo Pärdi Keskusel õigus nõuda kahju hüvitamist sõltuvalt toote väärtuse langemisest kuni toote müügihinnani välja. Vastav summa arvatakse maha tarbijale tagastatavast summast.
4.3 Tellimusest taganemiseks peab tarbija Arvo Pärdi Keskusele esitama kirjalikult, e-posti teel või kohapeal suuliselt ühemõttelise taganemisavalduse või kasutama selleks taganemisavalduse tüüpvormi, mis on saadaval Arvo Pärdi Keskuse e-poe kodulehel.
4.4 Tellimusest taganemise avalduses peab tarbija näitama ära pangakonto numbri ja pangakonto valdaja nime, kuhu kanda tagastatav raha.
4.5 Juhul, kui tarbija taganeb tellimusest, siis kohustub ta tagastama toote(d) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul taganemisavalduse esitamisest. Tooteid võib tagastada Arvo Pärdi Keskuse infoletti või posti teel aadressile: SA Arvo Pärdi Keskus, Kellasalu tee 3, Laulasmaa, 76702 Lääne-Harju vald. Tagastamise kulud kannab tarbija.
4.6 Arvo Pärdi Keskus kannab tarbijale tagastatud toodete eest tasutud summa ja kohaletoimetamise tasu tagasi. Juhul, kui tellitud tooted on tagastatud vaid osaliselt, tagastatakse kohaletoimetamiskulud proportsionaalselt tellitud toodete arvuga. Arvo Pärdi Keskus tagastab raha viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul taganemisavalduse saamisest ja mitte varem kui tarbija on tagastanud Arvo Pärdi Keskusele toote(d) või esitanud tõendi, et on toote(d) tagasi saatnud.

5.   Tellija õigused
5.1 Tellijal on õigus tellida tooteid e-poes Arvo Pärdi Keskuse määratud hinnaga ja seatud tingimustel.
5.2 Saadetav tellimus peab olema korrektne ja vastama tellitule ning Arvo Pärdi Keskuse seatud tingimustele.
5.3 Tellimust ja tooteid puudutavaid pretensioone saab esitada Arvo Pärdi Keskusele aadressil Kellasalu tee 3, Laulasmaa, 76702 Lääne-Harju vald või e-posti aadressil info@arvopart.ee kahe aasta jooksul toote kättesaamisest arvates. Kuue kuu jooksul toote tellijale üleandmise päevast ilmnenud puuduste osas eeldatakse, et puudus oli olemas toote üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus toote või puuduse olemusega. Arvo Pärdi Keskust peab teavitama toote lepingutingimustele mittevastavusest kahe kuu jooksul pärast seda, kui tellija sai mittevastavusest teada. Puuduse olemasolu korral asendatakse toode sama tootega, välja arvatud juhul, kui vastavat toodet ei ole enam müügil. Vastava toote puudumisel tellija valikul toode kas asendatakse või lõpetatakse müügileping ja tagastatakse tellijale toote maksumus.
5.4 Toodete tellimusest on õigus taganeda vastavalt punktile 5.
5.5 Tellijal on õigus toote lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele.

6.   Tellija kohustused
6.1 Tellimuse vormistamisel on kohustus esitada tellimuse tegemiseks vajalikud andmed: ees- ja perekonnanimi, täpne aadress (tänav, maja- ja korterinumber, postiindeks, linn/asula või küla/maakond), kontakttelefon ning e-posti aadress.
6.2 Juhul, kui toote tellija ja saaja on erinevad, peab esitama punktis 8.1 nimetatud andmed ka saaja kohta.
6.3 Juhul, kui tellija esitatud andmed on vigased ja/või mittetäielikud ning ei vasta punktis 8.1 nimetatule, ei garanteeri Arvo Pärdi Keskus tellimuse nõuetekohast täitmist. Võimaluse korral võtab Arvo Pärdi Keskus tellijaga ühendust, et täpsustada vigaseid või mittetäielikke andmeid.
6.4 Tellimuse vormistamisel kinnitab tellija, et on nõus käesolevates üldistes tellimistingimustes sätestatuga ning kohustub neid täitma.

7.   Arvo Pärdi Keskuse õigused
7.1 Arvo Pärdi Keskusel on õigus muuta käesolevaid üldisi tellimistingimusi ilma ette teatamata, avaldades uued kehtivad tingimused e-poe kodulehel.
7.2 Arvo Pärdi Keskusel on õigus igal ajal ette teatamata muuta e-poe hinnakirja, avaldades uue hinnakirja e-poe kodulehel.
7.3 Arvo Pärdi Keskus ei taga, et toote sisu kirjeldus vastab tellija arvamusele toote sisu kohta.
7.4 Juhul, kui tellija ei täida käesolevate üldiste tellimistingimustega talle pandud kohustusi, ei garanteeri Arvo Pärdi Keskus tellimuse jõustumist ja/või nõuetekohast toote saatmist.
7.5 Juhul, kui tellija ei täida maksekohustust korrektselt, on Arvo Pärdi Keskusel õigus avaldada tellija andmed maksehäireregistris.

8.   Arvo Pärdi Keskuse kohustused
8.1 Arvo Pärdi Keskus kohustub tellijani toimetama korrektse(d) ja tellitule vastava(d) toote(d).
8.2 Arvo Pärdi Keskus kohustub vastu võtma ja dokumenteerima kõik tellija pretensioonid.
8.3 Arvo Pärdi Keskus kohustub tellija pretensiooni lahendama 7 tööpäeva jooksul juhul, kui pretensiooni põhjused on tellijast mittesõltuvad. Juhul, kui pretensiooni põhjus on tellija põhjustatud, peab tellija selle viivitamata kõrvaldama.
8.4 Arvo Pärdi Keskus kohustub välja vahetama toodete praakeksemplarid. Arvo Pärdi Keskus vastutab üksnes tootmisvigade jm puuduste eest, mis olid olemas toote üleandmisel tellijale.
8.5 Kõik pooltevahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta ja tellija soovib jätkata kaebuse esitamisega, siis on tellijal õigus pöörduda:
8.5.1 Tarbijakaitseameti tarbijavaidluste komisjoni poole aadressil Pronksi 12, Tallinn 10117, e-post: info@tarbijakaitseamet.ee. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada tarbija ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel. Kaebuse läbivaatamine komisjonis on pooltele tasuta. Avalduse saab esitada aadressil: https://komisjon.ee.
8.5.2 Euroopa Komisjoni tarbijavaidluste internetipõhise vaidluste lahendamise platvormile ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. ODR-platvorm on mõeldud eelkõige, kuid mitte ainult, piiriüleste vaidluste lahendamiseks, mis võimaldab tarbijal lihtsamalt leida konkreetse vaidluse lahendamiseks sobiva vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse teises liikmesriigis;
8.5.3 Kohtusse.

Küsimuste tekkimisel helistage tööpäeviti kell 9–17 infotelefonil (+372) 604 0470 või kirjutage info@arvopart.ee.